Wikipedia

Wikipedia 很大的应用 Wikimedia Foundation

发布日期 10 years ago 6.5.1 版本.
下载维基百科应用以探索您附近的地点,同步条目以离线阅读并自定义您的阅读体验。
 Wikipedia 下载从苹果 App Store

从其他应用程序 Wikimedia Foundation

Wikipedia
translatewiki.net